Markgestaltningen kring Domkyrkan förnyas

Domkyrkorådet i Lund har inlämnat en ansökan till Länsstyrelsen om att få förändra markgestaltningen söder och väster om Lunds domkyrka.

– Just nu, i samband med byggnationen av Domkyrkoforum, vill vi ta ett helhetsgrepp på markytorna söder och väster om Domkyrkan och skapa ett tydligt samband mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum. Landskapsarkitekt Charlotte Lund som har utformat förslaget, har arbetat i nära samarbete med stadsarkitekten, stadsträdgårdsmästaren och tillgänglighetsexperter säger ordföranden i Domkyrkorådets ekonomi- och fastighetsutskott Christer Larsson.

Förslaget innebär att markytan sänks till en enhetlig nivå vilket skapar några trappsteg upp mot Kyrkogatan och Lundagård. Dagens kullersten väster om Domkyrkan ersätts med smågatssten. Söder om Domkyrkan, mellan Zettervalls trottoar och Domkyrkoforum, läggs smågatsten och området blir på så sätt handikappanpassad. Närmast Domkyrkoforum läggs granithällar. Ett stråk som knyter an till den medeltida pilgrimsvägen, markeras från Domkyrkan till Domkyrkoforum.

Mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum skapas en torgliknande mötesplats med sittplatser och träd. Närmast Liberiet byggs en labyrint i stenläggningen – labyrinter är ett vanligt inslag vid medeltida katedraler – och längs med Arkenhuset skapas en ny cykelparkering berättar Christer Larsson.

Ett önskemål som har framkommit under arbetets gång är att återskapa den medeltida siktlinjen längs med Klostergatan, från Klosterkyrkan till Liberiet. För att åstadkomma detta kommer syrenbuskarna att flyttas. Just nu utreds möjligheterna till en eventuell omplantering i Lundagård. Tills den utredningen är klar kommer buskarna att förvaras på en plantskola.

I projektet finns också en ny fasadbelysning av Domkyrkan och ett vattenspel på det nyskapade torget söder om Domkyrkan. Hur dessa skall utformas är ännu inte färdigutrett. Hela arbetet beräknas vara färdigt senast i samband med att Domkyrkoforum invigs 1 advent 2011.