Barndop

Orden räcker inte riktigt till för att beskriva det vi upplever när vi tar emot ett barn. Det är glädje och oro om vartannat. Barnet är en sådan ofattbar gåva. Vi önskar det allt gott. Kärlek. Trygghet. Omsorg. Samtidigt är framtiden oviss. Dopet är som en beröring av evigheten. En beröring av Gud.

Dopdagen är ett tillfälle för er familj och era släktingar och vänner att samlas kring ert nyfödda barn och hälsa det välkommen till er familj och till livet, det kan bli barnets första högtidsdag.

Vid barndop är det föräldrarnas val att barnen blir döpta. Innan dopet brukar en präst prata med föräldrarna om vad dop innebär och hur en dopgudstjänst går till. Genom att döpa små barn betonar vi hur Guds nåd och kärlek finns där redan innan en människa kunnat göra något för att förtjäna denna kärlek. Barnet har ett eget värde som människa och med möjlighet till en egen gudsrelation. För Jesus är barnen till och med förebilder för oss vuxna:
”Sannerligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in” Markusevangeliet kapitel 10, vers 15.

I Sverige är barndop det vanligaste men många döps också som unga eller som vuxna. Det finns ingen åldersgräns för dop. Läs mer om att döpas som konfirmand eller vuxen här. Om du döps i Lunds domkyrka blir du medlem i Svenska kyrkan och blir också en del av en församling.

Dop i Lunds domkyrka
Lunds domkyrkas dopfunt som står i Domkyrkans dopkapell har funnits sedan 1200-talet. Runt den har generation efter generation samlats för dop. Dopet är ett erbjudande om att låta denna tradition leva vidare genom ert barn. Genom dopet fogas ert barn till de tusentals människor som tidigare har döpts här.

Så går dopet till
Alla dop sker med rent vatten. Oftast brukar prästen ösa det tre gånger över huvudet på den som döps. Man kan också sänka ner hela kroppen i vatten. Under dopet tänds också ett ljus för den som döps. Det ljuset är en symbol för Jesus, som säger: ”Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret”. Hur gudstjänsten sedan utformas kan variera.

Fadder
I samband med dopet är det vanligt att den som döps får en eller flera faddrar. En fadder är en person som åtar sig att finnas med den nydöpte som en god förebild som delar ansvaret för den döptes kristna fostran.

Alla som är döpta får lov att vara fadder, det finns inga andra regler. Personen ska vara döpt i Svenska kyrkan eller i någon annan kristen kyrka eller samfund. För att det ska räknas som ett kristet dop ska det skett i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och med rent vatten.

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får ha och man behöver inte ha någon fadder alls. Vid barndop är det ibland faddern som bär barnet. Att läsa en bibeltext eller en bön i dopgudstjänsten är något som faddrar ofta gör

Dopklänning
Vid dop av små barn brukar de allra flesta ha på sig en lång, vit dopklänning. Det finns inga regler för vad man ska ha på sig, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel vid dop. När ni döper ert barn i Lunds domkyrka finns det möjlighet att låna en dopklänning.

Vad kostar ett dop?
Det kostar ingenting att bli döpt eller att döpa sitt barn. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka ingår.

Vad betyder det att dopet ger medlemskap i Svenska kyrkan?
Dopet ger formellt medlemskap i Svenska kyrkan, och det ger tillträde till nattvarden och rätten att vara fadder vid andras dop. För att bli konfirmerad måste man vara döpt.

Dopet är vägen in i gemenskap med Jesus och kyrkan. Kyrkan är hela den världsvida kristna gemenskapen, där är Svenska kyrkan och den församling där dopet sker en del. I församlingen har alla döpta något att bidra med.

Fler frågor och svar hittar du här!

Boka dop
Planerar ni dop i Domkyrkan? Här kan ni preliminärboka en tid.

Ni kan även boka dop hos Pastoratsexpeditionen: 046-71 88 88, lundspastorat.exp@svenskakyrkan.se

Möt en dopfamilj