Tidslinje Peder Winstrup

Tidslinje Peder Winstrup
1605
Peder Winstrup föds i Köpenhamn, son till biskop Peder Winstrup i Roskilde
1618 – 1623 Winstrup student på elitskolan Sorö Skole, södra Själland
1623 Winstrup blir student i Köpenhamns universitet
27 juni 1625 Studenterar i Wittenberg
1630 Student i Jena
1631 Skriver äredikt till Sveriges kung Gustav II Adolf efter slaget vid Breitenfeld
1632 Winstrup lämnar Jena och återvänder till Köpenhamns universitet och tar över Fysikundervisningen
Januari 1633 Professor i Filosofi i Köpenhamn
1635 – 1638 Kunglig hovpredikant hos Christian IV
1638-1679 Biskop i Lund
26 februari 1658 Freden i Roskilde. Skåne blir svenskt.
Mars 1658 Vid ett förtroligt samtal med Kung Karl X Gustaf föreslår Winstrup att inrätta ett universitet i Lund
20 april 1658 Winstrup blir svensk adelsman
5 juli 1658 Winstrup skickar skriftlig påminnelse om kungens löfte att grunda ett universitet
19 December 1666 Universitetet stiftas
28 januari 1668 Universitetet invigs och Winstrup håller högtidspredikan
1676 Winstrup deltar i Kung Karl den X:s kröning
1677 Winstrup insjuknar
7 december 1679 Biskop Peder Winstrup avlider
27 januari 1680 Winstrup gravsätts i det Winstrupska familjegravkoret, beläget omedelbart bakom lekmannaaltaret, på norra sidan under högkoret, med ingången vid norra kryptnedgången. En vinkanna i silver hade skänkts av Winstrup redan 1641 i utbyte mot detta gravrum.
1833 Högkorets lektoriemur rivs enligt arkitektplaner av Axel Nyström, under professor Carl Georg Brunius ledning. Därmed rivs också en stor del av takvalven till det Winstrupska gravkoret, vars rester numera ligger under stora trappan upp till koret. På grund av Winstrups ovanligt välbevarade kvarlevor undersöks kistan och kroppen, samt avtecknas av akademiritmästare Jöns Boström. Eftersom de hädangångna hade valt att begravas i gravkor beslutar Domkyrkorådet att de 27 kistorna ej skall jordas, utan förvaras i kryptans sakristior. I samband med att kryptan restaureras en kort tid därefter flyttas samtliga kistor till ett rum i norra tornets nedersta avdelning, vilket därefter muras igen.
1853 Då detta tornutrymme behövs för andra ändamål flyttas åter samtliga kistor till det södra tornet, och placeras i utrymmet på den första våningen, vilket likaledes muras igen.
1868 Domkyrkoarkitekt Helgo Zettervall är i färd med att riva domkyrkans bägge torn, varpå det igenmurade tornrummet med kistorna upptäcks.
1875 Kistorna jordas, mot Brunius inrådan, i en gemensam grav på Norra kyrkogården. På grund av Winstrups välbevarade kvarlevor samt möjligen att han som en av få biskopar inte hade något epitafium i katedralen beslutas det att han skall förbli i domkyrkan. Kistan placeras i kryptans norra sidokapell.
1913 Katafalken som kistan står på tillkom genom Theodor Wåhlins försorg.
1923? Eventuellt i samband med att professor Otto Rydbeck undersöker ärkebiskop Andreas Sunessons grav passar man också på att besiktiga Winstrups kista. Dokumentära fotografier görs vid det tillfället.
2000-talet. Under 2000-talet har antalet besökare stigit och antalet gudstjänster ökat. Behovet att använda fler utrymmen i kyrkan har därför vuxit. Domkyrkorådet sökte alternativa lösningar och fann den nuvarande som enda möjliga. Domkyrkorådets etiska och juridiska överväganden ledde bl a till länsstyrelsens beslut.
21 mars 2012 Länsstyrelsen godkänner Domkyrkorådets begäran om flytt av Winstrups stoft. Historiska museet upptäcker samma dag ett tidigare okänt foto av en gravöppning av Winstrups kista år 1923? vilket visar en ovanligt väl bevarad kropp. Jubileumsforskningsprojektet ”Peder Winstrup – ett personligt och tvärvetenskapligt möte med mannen som såg till att Lund fick ett universitet” formeras.
18 november 2013 Förundersökning av Peder Winstrups stoft i kryptan
December 2013 Projektet ingår nu i Donationskampanjen för jubileumsåret. Arbetet med att ansöka om externa medel startar. Projektets totala behov är ca 4 miljoner
7 februari 2014 Tora Olssons stiftelse skänker 200 tkr till utställning om Winstrup
17 juni 2014 Ebbe Kocks stiftelse ger 200 tkr till konservering och textilhistorisk analys av Winstrups begravningsdräkt
11 september 2014 – 4 december 2015 Kistan, Kläderna och Kvarlevorna undersöks och analyseras vetenskapligt. Under denna period planeras regelbundna pressträffar där pågående analysarbeten och preliminära resultat presenteras.
Involverade analyser och discipliner är CT-scanning, 3D-scanning, Isotopanalys, Dräkthistorisk undersökning, Vedanatomi, Entomologi, Paleobotanik och Historiska källstudier.

2015 Ny kunskap om Winstrup och ”hans” kapell i kryptan kommer att integreras i det större projektet om Domkyrkan, livet i Domkyrkan och livet kring Domkyrkan som kulminerar i samband med kryptans 900-årsjubileum 2015.
2015 Kryptans kapell kommer att undersökas för att därefter bli ytterligare ett gudstjänstrum i Domkyrkan. Där kommer löpande information att lämnas.

Januari 2015 – November 2016 Manus- och utställningsproduktion
December 2015 Winstrup gravsätts på Norra kyrkogården (tidpunkten är preliminär).
December 2016 Projektet publiceras som en del av Universitetets 350 års-jubileum. Basutställning om Peder Winstrup öppnar, Bokrelease för populärvetenskaplig bok, Winstrupvandringar i staden, Föreläsningsserier om Winstrup och hans tid. Utställning om 1600-talsmåleri från universitetets konstsamling (intendent Lars-Göran Oredsson). Kistan kommer att exponeras i en framtida utställning i Domkyrkomuseet.

Projektgrupp LU:
Per Karsten Historiska museet (Vetenskaplig projektledare)
Andreas Manhag Historiska museet (Huvudförfattare Biografi och Dräkthistoria)
Fredrik Tersmeden (Winstrup i litteraturen)
MD Hedersdoktor Stig Persson, docent och FDhc (Medicin)
Olle Andersson Historiska museet (Teknik & Transport)
Lovisa Dal Historiska museet (Konservering)
Erika Rosengren Historiska museet (Osteologi)
Caroline Arcini Riksantikvarieämbetet UV Syd (Osteologi)
Torbjörn Ahlström Inst. För Historisk osteologi (Osteologi)
Lars-Göran Oredsson LUK (Konsthistoria)
Cajsa Sjöberg Universitetslektor (Latintexter)
Gunnar Menander (Fotograf och Dokumentärfilmare)