Arbeten kring Domkyrkan

Nu går arbetet med Domkyrkoforum – och omgestaltningen av ytorna väster och söder om Domkyrkan – in i en intensiv fas.

Söder om Domkyrkan växer Domkyrkoforum fram. Den som har passerat byggarbetsplatsen den senaste tiden har kunnat notera hur glaspartier har monterats och hur det sluttande taket mot Domkyrkan har fått sin mässsingsglänsade metallbeklädnad. Inom den närmaste tiden kommer mässingsfasaden att monteras runt om hela huset. Successivt kommer den gyllene mässingen att mörkna och inom något år kommer fasaden helt ha ändrat färg och karaktär.

Samtidigt som arbetet med själva huset pågår för fullt planeras det just nu för vilka inredningsdetaljer som stolar, bord och utställningsmaterial som ska bidra till att forma Domkyrkoforum till en helhet. Vi återkommer under sommaren med mer information om just dessa delar.

Söder och väster om Domkyrkan har nu markarbeten påbörjats enligt den plan som Domkyrkorådet har beslutat om. Det innebär att hela stenläggningen söder om Domkyrkan (dvs. mot Domkyrkoforum) kommer att läggas om och ett tydligt stråk mellan Domkyrkan och Domkyrkoforum kommer att markeras. Vid Liberiet kommer en labyrint att anläggas och längs med Arken-huset kommer några träd att planteras vid vilka bänkar ställs ut. Väster om Domkyrkan (dvs. utanför Domkyrkans huvudentré) kommer marken att jämnas till och dagens kullersten kommer att ersättas av smågatsten som är betydligt enklare att gå på. Från Kyrkogatan och Lundagård kommer några trappsteg ned att byggas till den nya nivå som hela planen framför Domkyrkan kommer att ligga på.