Nya strukturer och ny domprost

Den 1 januari 2014 genomförs en stor strukturförändring i Svenska kyrkan. I Lund medför denna bl.a. att samverkan mellan församlingarna underlättas och att all verksamhet i Svenska kyrkan i Lunds sju församlingar samordnas i nybildade Lunds pastorat under ledning av domprosten. I samband med denna förändring kommer domprosttjänsten att utlysas.

Kyrkonämnden i Lunds Kyrkliga Samfällighet, som är det förtroendevalda organ som styr arbetet med strukturförändringen, har beslutat att tjänsten som domprost i nybildade Lunds pastorat, ska utlysas. Kyrkonämnden har önskat att den person som är domprost från den 1 januari 2014 också ska vara det under ett antal år efter den genomförda förändringen. Håkan E Wilhelmsson, som har varit domprost i Lund sedan 2002 kommer att gå i pension inom de närmaste åren. Exakt tidpunkt för detta är ännu ej fastställd.

Vem som utses till ny domprost i Lund kommer att beslutas av en tillsättningsnämnd bestående av representanter utsedda av Svenska kyrkan i Lund och av Stiftsstyrelsen. Biskopen är ordförande i tillsättningsnämnden. Tjänsten kommer att utlysas och beslut fattas innan sommaren 2013. Tillträdesdatum för den nya domprosten kommer vara 1 januari 2014.

Beslutet om nya strukturer för Svenska kyrkan innebär att landets kyrkliga samfälligheter, däribland den i Lund, upphör från och med 1 januari 2014. De ska ombildas till pastorat som leds av en kyrkoherde, i Lund domprost. I Lund kommer de sju församlingarna att finnas kvar men med en tydligare samverkan i pastoratet.

– Svenska kyrkans församlingar ska kunna leva, utvecklas och fungera i olika typer av miljöer: på landsbygden, i tätorter och i storstäder. Uppdraget är detsamma: fira gudstjänst, finnas på människornas sida, berätta om Jesus och undervisa, säger ärkebiskop Anders Wejryd. Den nya strukturen ger församlingarna nya möjligheter att samordna och organisera sin verksamhet. Förutsättningarna för bred delaktighet, ansvarstagande, gemenskap, en god arbetsmiljö och långsiktig ekonomisk bärkraft förbättras, menar ärkebiskopen.