Uteslutet att fördöma homosexuella

Svenska kyrkan har tagit tydlig ställning för homosexuellas rättigheter och arbetar aktivt mot att skuldbelägga och fördöma homosexuella. Just nu arbetar kyrkan med HBT-certifiering av kyrkans arbetsplatser.

Frågor om homosexuell samlevnad och homosexuellas plats i Svenska kyrkan har behandlats i olika omgångar sedan 1970-talet. År 1974 kom den av biskopsmötet initierade boken ”De homosexuella och kyrkan”. Här argumenterades för att kyrkan skulle stödja och bejaka en varaktig, homosexuell, gemenskap byggd på kärlek och vilja till varaktig trohet. Socialstyrelsen avförde först 1979 homosexualitet från sin förteckning över sjukdomar.

Under 1990-talet infördes partnerskapslagen och i samband med detta utfärdade Svenska kyrkans biskopar råd för hur en förbön över ett ingånget partnerskap kunde formas. 1999 omarbetades råden och 2005 beslutades om en ordning för välsignelse av ingånget partnerskap. Samma år konstaterade kyrkomötet (Svenska kyrkans högsta beslutande organ) att:
•    Det är uteslutet att fördöma den homosexuella personen eller att skuldbelägga den homosexuella orienteringen.
•    Kyrkan skall aktivt motverka diskriminering av personer på grund av sexuell orientering.
•    Svenska kyrkan bör inte sanktionera eller driva en organiserad verksamhet i syfte att ”bota” homosexuella från deras läggning.
•    Homosexuell orientering, eller ett liv i partnerskap, är inte ett motiv för att vägras vigning till kyrklig tjänst.

År 2009 breddade riksdagen äktenskapsbegreppet så att par av samma kön kunde ingå äktenskap. Som en följd av riksdagsbeslutet beslutade Svenska kyrkan om en ny ordning för vigselgudstjänst, ansökte om vigselrätt för Svenska kyrkans präster och breddade äktenskapsbegreppet så att par av såväl samma kön som olika kön kan ingå äktenskap i kyrkan.

Enskilda präster har rätt avstå från att förrätta vigsel eller andra kyrkliga handlingar av olika skäl, t ex samvetsbetänkligheter, dock är det en skyldighet för kyrkoherden i varje församling eller pastorat att se till att det finns en präst som kan förrätta den aktuella gudstjänsten. Ingen får diskrimineras på grund av sin sexuella orientering.
Under senare år har kyrkomötet beslutat uppmuntra stift att anordna utbildningar i HBT-frågor och att i möjligaste mån genomföra HBT-certifiering på Svenska kyrkans arbetsplatser.