Gud 07.07: Från konflikt till gemenskap

Idag, måndagen den 31 oktober 2016 är det dags. För första gången någonsin uppmärksammar katoliker och lutheraner tillsammans minnet av reformationen på en global nivå. I Lunds domkyrka firas en ekumenisk gudstjänst där Vatikanen och Lutherska Världsförbundet är värdar.

Påven Franciskus och biskop Munib Younan som tillsammans med pastor Martin Junge, Lutherska världsförbundets generalsekreterare representerar Lutherska världsförbundets 145 medlemskyrkor leder församlingen i bön

1947 bildades Lutherska Världsförbundet här i Lund. Det är en av anledningarna till att den gemensamma inledningen av 500-års minnet av reformationen äger rum just i Lund.

1947, efter andra världskriget samlades 47 lutherska kyrkor från 26 länder för att reflektera över sin uppgift i världen – en värld sargad av kriget. När vi nu möts nästan 70 år senare, denna gång både katoliker och lutheraner, finns fortfarande frågorna om kyrkornas ansvar i samhälle och värld på agendan.

Ett av de fem imperativ som ska läsas upp i gudstjänsten lyder: Katoliker och lutheraner bör vittna tillsammans om Guds barmhärtighet genom att förkunna och att tjäna världen. En del av det ekumeniska arbetet gestaltas just genom den gemensamma strävan efter fred, rättfärdighet och upprättelse för hela skapelsen. Vi är tillsammans i hoppet.

Mötet är en frukt av 50 års internationell dialog. Dialogen initierades efter det andra Vatikankonciliet och har skapat en ömse­sidig förståelse mellan katoliker och lutheraner. Den har bekräftat den gemensamma övertygelsen att det är mer som förenar än som skiljer oss. Den har lyft fram hur dopet kallar katoliker och lutheraner till en enda kropp.

Kärnan från den internationella dialogen samlades 2013 i dokumentet From conflict to communion. Det är också temat för det stundande mötet: Från konflikt till gemenskap – tillsammans i hoppet.

Gudstjänsten samlas kring dokumentets tre huvudpunkter: Tacksägelse, Ånger och Gemensamt vittnesbörd. Tacksägelse över Guds ord och över de gåvor våra olika kyrkotraditioner ger till varandra. Ånger över det lidande som teologiska dispyter och stridigheter mellan kyrkans olika grenar förorsakat. Gemensamt vittnesbörd om glädjen och skönheten i tron och dess kraft att förändra, särskilt för fattiga, utsatta och förtryckta.

Söndagen före det ekumeniska mötet har temat Förlåtelse utan gräns. I evangeliet talar Jesus om uppdraget att förlåta varandra. Jesaja räcker oss bilden av Gud som krukmakaren. Vi är alla leran i Guds hand och vi ber att Gud igen och igen ska forma oss efter sin bild.

Splittring, konflikter och skuld får vi bära fram inför Gud. Vi lever av löftet om Guds förlåtelse. Det finns hopp och nya möjligheter.

I samtalen mellan katoliker och lutheraner finns naturligtvis också flera ämnen som kräver vidare diskussion. Som förståelsen för kyrkan, prästämbetet och nattvarden. Vi är på vandring. Det bemålade korset som används i gudstjänsten den 31 oktober ger oss en bild av detta. I basen på korset finns en bild av jordklotet som vilar i Guds händer.

Ovanför finns en dopfunt och överst ett altare med Kristus som celebrant. Bordet är dukat. Gudsfolket är på väg från dopfunten mot altaret där Kristus väntar på oss. Vi är kallade att vara Kristi kropp i världen. Att erkänna olikhet och egenart och tillsammans vittna om försoningens hemlighet.

Text: Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan

På bilden Munib Younan, ordförande för Lutherska Världsförbundet (LVF) tillsammans med påve Franciskus. Foto: Vatikanen