Adventskonsert

Capella Lundensis under ledning av Wieska Szymczynska
Gäster Trio Wolski