ABC om gudstjänst

Altaret är symbol för Guds närvaro, platsen där bröd och vin dukas för mässan. I Domkyrkan finns sex altare. Det äldsta är kryptans östra altare. Under en vecka firas gudstjänst vid alla.

Böneplatsen i dopkapellet är en plats där man kan skriva sina egna böner. Dessa böner bärs fram i gudstjänsterna. Om man vill, läses de upp, annars bärs boken de är skrivna i fram till altaret vid tisdagsmorgonens mässa.

Circumstantes, att stå omkring, kallar man sättet att fira mässan när altaret står så att man kan samlas runt det och prästen är vänd mot församlingen vid bönerna över brödet och vinet. Vid Domkyrkans mittskeppsaltare firas mässan circumstantes.

Domssöndagen är kyrkoårets sista söndag. Denna söndag har ändrat karaktär genom åren. Från en dyster och nästan skrämmande dag är den nu en dag präglad av glädjen  över Kristi återkomst och över att det är han som är kärlek som ska döma oss.

mosaiken

Evkaristi är ett grekiskt ord som betyder tacksägelse. Det är ett av mässans alla namn. Namnet understryker att mässan är en glädjefest och ett tack för Guds kärlek och för skapelsens gåvor som Gud fäster sin närvaro vid.

Fasta föregår festen. Den stora fastan i kyrkoåret är tiden från Askonsdag till Påskdag. Advent är julens fasta. Den liturgiska färgen är violett och i fastan före påsk även grått. Gudstjänsterna i fastan är mer avklädda och tonen kärvare.

abc_gudstjänst1

Gloria heter den korta sång som prästen sjunger innan hela församlingen i mässans början stämmer in i lovsången eller laudamus. Gloria har sin text från den sång som änglarna sjöng för herdarna i den första julnatten.

Helgon är kvinnor och män som i sina liv återspeglar Guds vilja och inspirerar oss andra genom sitt liv med Gud, genom sitt mod och sitt engagemang. Bara Gud vet vem som verkligen är ett helgon. På hösten firas Alla helgons dag.

Introitus är ett annat namn för ingångssång. Ofta sjunger vi en psalm ur psalmboken i gudstjänstens inledning när processionen går in. Även psaltarpsalmer kan sjungas till ingång. En psalm från Psaltaren sjungs ofta mellan de två första läsningarna.

Jungfru Maria

Jultiden i kyrkoåret sträcker sig fram till och med Kyndelsmässodagen. Jultidens melodier kommer tillbaka som en påminnelse om julen vid andra söndagar som anknyter till jul, som Marie bebådelsedag.

Kyrie är grekiska och betyder herre. Det är namnet på en sång i mässans inledning. Texten är Herre förbarma dig, Kristus förbarma dig, Herre förbarma dig. Ibland vävs en
längre text in mellan ropen. Det är en bön om att Gud ska förbarma sig över sin skapelse.

Långfredag är den dag under kyrkoåret då vi aktualiserar Kristi död. Då är inga ljus tända i kyrkan och orgeln är tyst. På altaret finns krucifixet och fem röda rosor, lika många som Jesu sår.

ministranter1

Ministranter kallar vi dem som bär kors och ljus i högmässan. Ordet betyder en som tjänar och Domkyrkans ministranter gör tjänst genom att leda processioner, duka altaret och även efter mässan vara med och ställa i ordning.

Nattvardsbön är den bön där instiftelseorden ingår. Det är ord som berättar om när Jesus första gången firade nattvard med sina lärjungar. I bönen ber vi om Guds närvaro genom sin ande, vi minns Jesu liv och ber för andra.

Offertorium är det moment när altaret dukas med bröd och vin och kollekten bärs fram. Ordet kommer av det latinska offero som betyder bära fram. När vi bär fram bröd och vin bär vi också fram oss själva. Brödet kan symbolisera vardagen och mödan och vinet festen och glädjen.

Pelikanen är en av bilderna av Kristus i konsten. Det berättas om pelikanen att den hackar i sitt eget bröst för att ge ungarna mat. På foten till Laurentiusskulpturen avbildas
en pelikan tillsammans med en vindruvsklase. Vi påminns, i mässan ger Kristus liv.

Quirinius är ett namn som förekommer i julevangeliet där det står att kejsar Augustus vid tiden för Jesu födelse utfärdade den första skattskrivningen. Den hölls när
Quirinius var ståthållare i Syrien. Namnet placerar julberättelsen i tid och rum.

rosor1

Rosa är en ovanlig liturgisk färg. I Domkyrkan finns en rosa mässhake. Den används bara en gång om året på Midfastosöndagen. Det är söndagen mitt i fastan som har som
tema livets bröd. Den kallas också ibland Rosensöndagen, därav den rosa färgen.

Sändning är namnet på högmässans sista del. Genom välsignelse och sändningsord sänds vi att gestalta kärlek och hopp i världen. Vi följer korset och ljusen. Gudstjänsten
fortsätter utanför kyrkorummet.

processionskors

Tystnad är en del av bönen och gudstjänstlivet. Torsdagskvällens mässa i kryptan är inspirerad av kommuniteten i Taizé. Den mässan innehåller mycket tystnad. I högmässan är det alltid tyst en stund före trosbekännelsen och en gång om året har vi en helt tyst dag i Domkyrkan.

Utomhus går det också att fira gudstjänst. Ibland liknas kyrkobyggnaden vid ett vindskydd som egentligen inte är nödvändigt för gudstjänsten. Någon gång om året brukar vi
fira gudstjänsten på Domkyrkoplatsen, ofta i pingsttid.

Vesper betyder kväll. Det är namnet på en bönegudstjänst som firas ungefär vid solnedgången och ingår i de så kallade tidebönerna som bes under olika tider på dagen. Vespern är uppbyggd av psaltarpsalmer som växelsjunges eller växelläses. Marias lovsång, Magnificat, ingår alltid.

himmel_domkyrkan

XP är en sammanskrivning av de grekiska bokstäverna X (chi) och P (ro), som är de första bokstäverna i Kristus. Monogrammet återfinns bland annat på det stora påskljuset
som i påsknattens mässa tänds i kryptan som den natten symboliserar Kristi grav. När ljuset är tänt ropar vi ”Kristus är uppstånden! Ja han är sannerligen uppstånden!”

Ylle är materialet i flera av Domkyrkans mässhakar, den capeliknande dräkt som prästen bär vid mässan. De enkla vita mässhakarna som används när många bär mässhake är vävda av ull från får i Jerusalem. I en av mässans sånger kallas Kristus Guds lamm.

Zodiaken finns avbildad i det astronomiska uret. Det är ett annat namn på djurkretsens tolv stjärnbilder. Inte bara människor firar gudstjänst. En biblisk tanke är att hela  kosmos deltar i lovsången – sol och stjärnor, himmel och jord, vatten, vind och träd.

Åminnelse är namnet på ett motiv i nattvardsbönen. Med några ord tecknas händelser ur Jesu liv. Vi minns vad han gjort för oss, men vi minns inte bara något som har skett. Åminnelse innebär att det vi minns samtidigt blir närvarande hos oss här och nu.

änglar_domkyrkan1

Änglar är Guds budbärare. I mässans stora lovsång Helig uttrycks hur våra röster blandas med rösterna i den himmelska lovsången. I gudstjänsten är hinnan mellan tid och
evighet tunn.

Öster är soluppgångens väderstreck. Domkyrkan är, som de flesta kyrkor, byggd i riktningen väst-öst. I öster finns absiden och den stora mosaiken med bilden av Kristi återkomst. Från öster kommer ljuset och den nya dagen.

Text: Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan
Foto:Kristina Strand Larsson